Rezerwacje online...

Regulamin pobytów

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Blue Marine Mielno prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Blue Marine Mielno i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty pobytowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Blue Marine Mielno. Dokonując w/w czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Blue Marine Mielno.

§ 2. DOBA POBYTOWA

1. Pokój w Blue Marine Mielno wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:30 dnia następnego.

2. Gość zobligowany jest do opłacenia kosztów za pobyt w terminach określonych umową, najpóźniej w dniu przyjazdu do Blue Marine Mielno (w Recepcji w czasie zameldowania)

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

4. Recepcja Blue Marine Mielno uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, iż konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju.

5. Blue Marine Mielno zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia Gościom pokoju, w przypadku braku uregulowania przez Gości formalności meldunkowych oraz braku zapłaty pełnej należności za ich pobyt.

§ 3. REZERWACJA I POBYT

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisanie karty pobytowej.

2. Gość nie może udostępniać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Blue Marine Mielno mogą przebywać w pokoju od godziny 9:00 do godziny 22:00.

4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby pobytowej, Blue Marine Mielno nie zwraca opłaty za daną dobę pobytową oraz za pozostałe, niewykorzystane doby pobytowe, za które Gość dokonał płatności.

5. W przypadku rezygnacji z wykupionej usługi sprzątania pobytowego lub braku możliwości jej wykonania z powodu odmowy wejścia personelu do pokoju, Blue Marine Mielno nie zwraca opłaty za niewykonaną usługę.

6. Blue Marine Mielno może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Blue Marine Mielno wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Blue Marine Mielno lub innych osób przebywających na obiekcie.

7. Zadatki na pobyt nie będą zwracane w razie anulowania rezerwacji.

§ 4. USŁUGI

1. Blue Marine Mielno świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Brak zgłoszenia zastrzeżeń najpóźniej w dacie opuszczenia pokoju powoduje brak możliwości powoływania się na nie w przyszłości.

2. Blue Marine Mielno w ramach pakietu standardowego zapewnia nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą.

3. Blue Marine Mielno w ramach pakietu z dodatkową opcją sprzątania pobytowego zapewnia nocleg z wyżywieniem zgodnie z wykupioną ofertą oraz usługę codziennego sprzątania pokoju.

4. Blue Marine Mielno ma obowiązek zapewnić Gościom:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwa zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie w pokoju zgodnie z wykupionym pakietem,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności,
  • jedną wymianę pościeli na każde 7 dni pobytu (Gość ma prawo do zamówienia jednego bezpłatnego sprzątania pokoju z wymianą pościeli, jeżeli Jego pobyt trwa nieprzerwanie w jednym pokoju dłużej niż 7 dób).

5. Usługa dodatkowej wymiany pościeli – na życzenie Gościa – jest świadczona odpłatnie - cennik jest dostępny w recepcji.

6. Usługa dodatkowego sprzątania pokoju jest świadczona odpłatnie - cennik jest dostępny w recepcji.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

2. Odpowiedzialność Blue Marine Mielno z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

3. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentowca powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Blue Marine Mielno może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

6. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi w sposób uniemożliwiający otwarcie ich niepowołanym osobom.

7. Blue Marine Mielno przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa na obiekt w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

8. Dzieci poniżej 12–go roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

9. W przypadku zgubienia karty od pokoju Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

10. Wyposażenie pokoju i pomieszczeń wspólnych jest własnością Blue Marine Mielno.

§6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane wyłącznie na wyraźną prośbę Gościa na adres wskazany przez Niego i na Jego koszt.

2. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Blue Marine przechowa te przedmioty przez okres 24 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Blue Marine Mielno. Artykuły spożywcze przechowywane będą 24 godziny.

§7. CISZA NOCNA

1. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 – 6.00 rano.

2. Zachowanie osób korzystających z usług Blue Marine nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości.

§8. INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI BLUE MARINE MIELNO

1. Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Spółdzielnia Właścicieli ”Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie, ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, NIP 6692522975, REGON 360136858, wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531673.

2. Celem, dla których Administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług związanych z pobytem w ośrodku. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości Blue Marine Mielno,
b udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych
c dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Administratora w związku z poniesioną przez ośrodek szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Administratora.

3. W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Administrator przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

4. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom Blue Marine Mielno i innym osobom przebywającym na terenie ośrodka.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Administratora jest umowa o świadczenie usług związanych z pobytem na terenie ośrodka.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Administrator informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości Blue Marine Mielno jest usprawiedliwiony cel Administratora.

9. Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: a firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
b firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
c firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
d firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
e podmiotom świadczącym usługi komunikacyjne i promocyjne (tylko dane Gości, którzy na otrzymywanie takiej informacji wyrazili zgodę.

10. Czas przetwarzania danych osobowych:
a pozyskane w związku z zawartą umową będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe, c pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

11. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres daneosobowe@bluemarine.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

12. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

14. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania, danych kontaktowych, numeru rejestracyjnego pojazdu (jeżeli korzystają Państwa z wyznaczonych miejsc postojowych Ośrodka) oraz liczba i wiek osób towarzyszących (w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia) jest wymogiem zawarcia umowy o usługi pobytowe. Brak podania w/w danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o usługi pobytowe.

15. Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Administrator pozyskał w związku ze świadczeniem na rzecz Gości swoich usług.

§9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Recepcja, w zależności od okresu w roku jest czynna jest całą dobę (sezon, święta, ferie, wybrane weekendy). W pozostałych okresach czynna jest w godzinach 7.00 – 23.00. Poza godzinami pracy Recepcji w sprawach pilnych Goście mogą się kontaktować z pracownikami ochrony obiektu znajdującymi się na terenie Recepcji lub w pomieszczeniu Ochrony.

2. W apartamentach i pomieszczeniach Blue Marine Mielno obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami jonizowania pomieszczeń (koszt 300 zł) i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO (koszt 500 zł)

3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, promienników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się również używania otwartego ognia, w tym palenia świec.

4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

5. Blue Marine Mielno nie akceptuje obecności zwierząt na terenie całego obiektu.

Zarząd Spółdzielni Właścicieli „Blue Marine Mielno”

 


Regulamin parkingu

Bezpieczne miejsce<br> dla rodziny
Bezpieczne miejsce<br> dla rodziny Pyszne jedzenie

Bezpieczne miejsce
dla rodziny

zobacz zasady bezpieczeństwa

Oferty


Dobrze wiedzieć

hotel

100 m od plaży

hotel

Duże pokoje dla rodzin z dziećmi

hotel

Basen z brodzikiem & SPA

hotel

Bezpłatne WiFi

hotel

Certyfikat bezpieczeństwa COVID-19

Dowiedz się wiecej

Unikalna lokalizacja

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 1

Morze atrakcji dla rodziny

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 2

Pyszne i urozmaicone jedzenie

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 3