Rezerwacje online...

Regulamin rezerwacji pobytów w Blue Marine Mielno

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania rezerwacji pakietów pobytowych („Pakiety”) w ośrodku Blue Marine Mielno prowadzoną przez Spółdzielnie Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie, ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, NIP: 669-252-29-75; KRS: 0000531673 – zwanymi dalej „Blue Marine Mielno”, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.bluemarine.pl („System”) lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem recepcji „Blue Marine Mielno” za pomocą rozmowy telefonicznej lub korespondencji e-mail lub via komunikator (np. Messenger) - („Sprzedaż bezpośrednia”) Blue Marine Mielno prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Systemu, który jest administrowany przez firmę Bookassist Polska Sp z o.o., Os. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska (KRS 0000753036) Sprzedaż Pakietów odbywa się za pośrednictwem Internetu lub poprzez Sprzedaż bezpośrednią w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem“), a Blue Marine Mielno („Umowa“).

Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

II. Przedmiot działalności Blue Marine Mielno

Przedmiotem działalności Blue Marine Mielno jest sprzedaż Pakietów, na które składają usługi pobytowe, gastronomiczne oraz usługi dodatkowe związane z pobytem w ośrodku Blue Marine Mielno. Dokładny zakres usług jest każdorazowo wymieniany w konkretnych ofertach Pakietów. Zakres usług oferowanych w Pakietach może ulegać zmianom w trakcje ich sprzedaży lub w związku z ograniczeniami pogodowymi lub w wyniku rozporządzeń władz centralnych oraz lokalnych lub w wyniku zdarzeń losowych takich jak np. awarie systemów wewnętrznych lub u dostawców zewnętrznych (energetyka, wodociągi itp.). Informacje o Pakietach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Systemu lub w w trakcie Sprzedaży bezpośredniej, składa ofertę kupna określonego Pakietu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Dane Klienta

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu zamówienia w Systemie lub w trakcie Sprzedaży bezpośredniej jest niezbędne do zawarcia Umowy t.j. złożenia i realizacji zamówienia. Przez podanie danych osobowych Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu zawarcia, a następnie realizacji Umowy.

W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i realizację rezerwacji zamówionego Pakietu. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email, rodzaj pobytu oraz przewidywanej godziny przyjazdu; Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Blue Marine Mielno nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. powyżej jest Spółdzielnia Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie, ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, NIP: 669-252-29-75; KRS: 0000531673.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Blue Marine Mielno i przetwarzane są w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia, w tym obsługi przed przyjazdowej, pobytowej i post wyjazdowej oraz wystawienia faktury, a także prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: www.bluemarine.pl/polityka-prywatnosci

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Blue Marine Mielno.

IV. Zawarcie umowy za pośrednictwem Systemu

Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Rezerwacją Rezerwacje można zgłaszać w Systemie przez całą dobę poprzez przejście konkretnych kroków:

Krok 1 – wybór terminu przyjazdu i wyjazdu oraz wskazanie ile osób dorosłych i ile dzieci oraz w jakim wieku będzie korzystało z usług Blue Marine Mielno w ramach rezerwowanego Pakietu.

Krok 2 – wpisanie określonego kodu rabatowego, jeżeli Klient go posiada

Krok 3 – wybór konkretnej oferty pobytowej dostępnej w zakresie wskazanych dat pobytu oraz liczby wskazanych osób

Krok 4 – wybór rodzaju pokoju dostępnego w ramach w zakresie wskazanych dat, liczby wskazanych osób oraz wybranej oferty

Krok 5 – wybór, o ile takie są dostępne, dodatkowych usług i świadczeń realizowanych przez Blue Marine Mielno

Krok 6 – uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania rezerwacji – podanie danych wymaganych i opcjonalnych wskazanych na formularzu oraz potwierdzenie znajomości regulaminów i polityk

Krok 7 – dokonanie zapłaty zadatku w systemie płatności jeżeli zakończenie procesu rezerwacji wymaga takiej zapłaty Umowę między Klientem a Blue Marine Mielno uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Blue Marine Mielno potwierdzi Klientowi, że Rezerwacja została potwierdzona poprzez przesyłanie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

Klient może skorzystać z promocji w postaci kodów rabatowych określonych osobnym regulaminem. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 sposób podawania posiłków oraz możliwości korzystania z dodatkowych atrakcji w obiekcie jest na bieżąco regulowany obowiązującymi w trakcie pobytu przepisami i rekomendacjami administracyjnymi.

Nabywając jakikolwiek Pakiet Klient przyjmuje do wiadomości, iż zmiany jego zawartości wynikające z adaptacji oferty do obowiązujących przepisów sanitarnych NIE mogą być podstawą do roszczenia o odszkodowanie od Blue Marine Mielno (w szczególności, w takich wypadkach nie mają zastosowania tzw. Tabele Frankfurckie).

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń dostępności pokoi przez administrację rządową Blue Marine Mielno ma prawo anulować rezerwację osób, które w wyniku wprowadzonych limitów nie mogą zostać zameldowane w obiekcie. Jednocześnie pracownicy obiektu dokonają wszelkich starań aby przed anulowaniem rezerwacji zebrać informację niezbędną do właściwego określenia dopuszczalnej liczby Gości. W tym celu Rezerwujący może zostać zapytany o dane dotyczące osób, które będą korzystać z usług obiektu. Odmowa udzielenia odpowiedzi lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować anulowaniem rezerwacji lub odmową przyjęcia gości do Obiektu.

Możliwości modyfikacji lub anulacji rezerwacji określają warunki każdorazowo opisane w treści oferty. Jeżeli indywidualne warunki oferty umożliwiają dokonanie modyfikacji lub anulacji Rezerwacji, chęć skorzystania z prawa do dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji Klient każdorazowo powinien zgłosić bezpośrednio do Recepcji Blue Marine Mielno telefonicznie (530-144-511) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@bluemarine.pl). W zgłoszeniu należy podać termin rezerwacji, nazwisko osoby na którą była założona rezerwacja oraz numer rezerwacji.

W przypadku, gdy w ofercie nie ma informacji o warunkach modyfikacji lub anulacji rezerwacji przyjmuje się, iż rezerwacja dokonana na podstawie takiej oferty jest bezzwrotna w części opłaconego 30% zadatku tzn w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej całkowitej anulacji wpłacony zadetek zostaje zatrzymany na rzecz Blue Marine Mielno, natomiast klient nie będzie musiał uiszczać pozostałej kwoty ceny wynikającej z umowy rezerwacyjnej. Identyczne zasady stosuje się w przypadku niepojawienia się klienta w dniu rozpoczęcia pobytu (t.j. brak zameldowania klienta w zarezerwowanym pokoju do godz 23:59 dnia rozpoczęcia rezerwacji).

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie rozpoczęcia usługi pobytowej zmiana zakresu pakietu, a w szczególności rezygnacja z zamówionych usług dodanych (np. wynajem miejsca postojowego lub usługa codziennego sprzatania pokoju), nie jest już możliwa i zaprzestanie korzystania z wykupionych usług nie może być podstawą do roszczenia w stosunku do Blue Marine Mielno o zwrot zapłaconej ceny za "niewykorzystana usługę".

V. Zawarcie umowy w procesie Sprzedaży bezpośredniej

W procesie Sprzedaży bezpośredniej zamówienie pakietu pobytowego dokonuje się w wyniku prowadzenia konwersacji prowadzonej pomiędzy Klientem, a pracownikiem Blue Marine Mielno („Pracownik”), która składa się minimum z następujących kroków:

Krok 1 – Klient przekazuje konkretny jaki interesuje Go konkretnie termin przyjazdu i wyjazdu, wskazuje ile osób dorosłych i ile dzieci oraz w jakim wieku będzie korzystało z usług Blue Marine Mielno w ramach rezerwowanego Pakietu.

Krok 2 – Klient podaje określony kod rabatowy, jeżeli go posiada

Krok 3 – Klient otrzymuje od Pracownika informację o dostępnych ofertach pobytowych w zakresie wskazanych dat pobytu oraz liczby wskazanych osób

Krok 4 – Klient wybiera konkretną ofertę z zakresu przesłanego w kroku 3 i wyraża chęć jej nabycia Krok 5 – Klient wybiera, o ile takie są dostępne, dodatkowe usługi i świadczenia realizowane przez Blue Marine Mielno

Krok 6 – Klient podaje dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie pobytowe w Blue Marine Mielno

Krok 7 – Pracownik przesyła do klienta e-mail z potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji Pakietu w ramach której w imieniu Blue Marine Mielno potwierdza uzgodnione warunki zakupu w tym rodzaj pakietu, okres pobytu liczbę osób w rozbiciu na dorosłych i dzieci) oraz cenę pakietu. Jeżeli warunkiem gwarantowania rezerwacji jest wymóg opłacenia zadatku, potwierdzenie rezerwacji zawiera również informację o wysokości zadatku oraz możliwych formach jego opłacenia

Krok 8 – dokonanie zapłaty zadatku przez Klienta - jeżeli zakończenie procesu rezerwacji wymaga takiej zapłaty - Umowę między Klientem a Blue Marine Mielno uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Blue Marine Mielno potwierdzi Klientowi, że Rezerwacja została potwierdzona poprzez przesyłanie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenie rezerwacji.

Klient może skorzystać z promocji w postaci kodów rabatowych określonych osobnym regulaminem. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 sposób podawania posiłków oraz możliwości korzystania z dodatkowych atrakcji w obiekcie jest na bieżąco regulowany obowiązującymi w trakcie pobytu przepisami i rekomendacjami administracyjnymi. Nabywając jakikolwiek Pakiet Klient przyjmuje do wiadomości, iż zmiany jego zawartości wynikające z adaptacji oferty do obowiązujących przepisów sanitarnych NIE mogą być podstawą do roszczenia o odszkodowanie od Blue Marine Mielno (w szczególności, w takich wypadkach nie mają zastosowania tzw. Tabele Frankfurckie). Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek ograniczeń dostępności pokoi przez administrację rządową Blue Marine Mielno ma prawo anulować rezerwację osób, które w wyniku wprowadzonych limitów nie mogą zostać zameldowane w obiekcie. Jednocześnie pracownicy obiektu dokonają wszelkich starań aby przed anulowaniem rezerwacji zebrać informację niezbędną do właściwego określenia dopuszczalnej liczby Gości. W tym celu Rezerwujący może zostać zapytany o dane dotyczące osób, które będą korzystać z usług obiektu. Odmowa udzielenia odpowiedzi lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować anulowaniem rezerwacji lub odmową przyjęcia gości do Obiektu.

Możliwości modyfikacji lub anulacji rezerwacji określają warunki każdorazowo opisane w treści oferty. Jeżeli indywidualne warunki oferty umożliwiają dokonanie modyfikacji lub anulacji Rezerwacji, chęć skorzystania z prawa do dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji Klient każdorazowo powinien zgłosić bezpośrednio do Recepcji Blue Marine Mielno telefonicznie (530-144-511) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@bluemarine.pl). W zgłoszeniu należy podać termin rezerwacji, nazwisko osoby na którą była założona rezerwacja oraz numer rezerwacji.

W przypadku, gdy w ofercie nie ma informacji o warunkach modyfikacji lub anulacji rezerwacji przyjmuje się, iż rezerwacja dokonana na podstawie takiej oferty jest bezzwrotna w części opłaconego 30% zadatku tzn w przypadku zmiany terminu rezerwacji lub jej całkowitej anulacji wpłacony zadetek zostaje zatrzymany na rzecz Blue Marine Mielno, natomiast klient nie będzie musiał uiszczać pozostałej kwoty ceny wynikającej z umowy rezerwacyjnej. Identyczne zasady stosuje się w przypadku niepojawienia się klienta w dniu rozpoczęcia pobytu (t.j. brak zameldowania klienta w zarezerwowanym pokoju do godz 23:59 dnia rozpoczęcia rezerwacji).

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w momencie rozpoczęcia usługi pobytowej zmiana zakresu pakietu, a w szczególności rezygnacja z zamówionych usług dodanych (np. wynajem miejsca postojowego lub usługa codziennego sprzatania pokoju), nie jest już możliwa i zaprzestanie korzystania z wykupionych usług nie może być podstawą do roszczenia w stosunku do Blue Marine Mielno o zwrot zapłaconej ceny za "niewykorzystana usługę".

 

VI. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych lub są przeliczane z PLN na EUR lub USD po kursie określanym przez administratora systemu. Ceny prezentowane w systemie są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT. Blue Marine Mielno zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji już potwierdzonych. Możliwe są następujące formy płatności:

1. Płatność kartą płatniczą, kartą kredytową, BLIK’iem, przelewem oraz innymi systemami płatności on-line aktualnie dostępnymi za pośrednictwem portali do obsługi płatności z którymi Blue Marine Mielno współpracuje na podstawie oddzielnych umów.

2. Gotówką – bezpośrednio w kasie Blue Marine Mielno prowadzonej przez Recepcję zlokalizowana w Mielnie, przy ul. Gen. Maczka 32

Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze karty. Jakiekolwiek przypadki nadużyć wykryte przez Blue Marine Mielno będą zgłaszane właściwym organom ścigania.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Blue Marine Mielno dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub dokona zwrotu gotówką. O sposobie rozliczenia zwrotu środków za anulowana transakcję decyduje Blue Marine Mielno.

W przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem lub płatności elektronicznej, czas przetwarzania Rezerwacji i wysłania potwierdzenia do Klienta jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.

VII. Postępowanie reklamacyjne

Klienci mają prawo składać Blue Marine Mielno reklamacje dotyczące samej rezerwacji, przebiegu realizacji zakupionych Pakietów, jak również usług przewidzianych Regulaminem. Reklamacje należy składać na bezpośrednio w recepcji Blue Marine Mielno lub przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@bluemarine.pl Reklamacja powinna być w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e- mail oraz datę złożenia i numer Rezerwacji oraz opis zastrzeżeń. Blue Marine Mielno ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Blue Marine Mielno zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie dnia 12.02.2021 roku. Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie. Regulamin dostępny jest w Systemie, na stronie internetowej: www.bluemarine.pl oraz na Recepcji Blue Marine Mielno W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Blue Marine Mielno a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym dla siedziby Blue Marine Mielno.

Bezpieczne miejsce<br> dla rodziny
Bezpieczne miejsce<br> dla rodziny Pyszne jedzenie

Bezpieczne miejsce
dla rodziny

zobacz zasady bezpieczeństwa

Oferty


Dobrze wiedzieć

hotel

100 m od plaży

hotel

Duże pokoje dla rodzin z dziećmi

hotel

Basen z brodzikiem & SPA

hotel

Bezpłatne WiFi

hotel

Certyfikat bezpieczeństwa COVID-19

Dowiedz się wiecej

Unikalna lokalizacja

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 1

Morze atrakcji dla rodziny

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 2

Pyszne i urozmaicone jedzenie

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 3