Rezerwacje online...

Regulamin rezerwacji pobytów w systemie on-line Blue Marine Mielno

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady dokonywania rezerwacji pakietów pobytowych („Pakiety”) w ośrodku Blue Marine Mielno prowadzoną przez Spółdzielnie Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie, ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, NIP: 669-252-29-75; KRS: 0000531673 – zwanymi dalej „Blue Marine Mielno”, za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.bluemarine.pl („System”).

Blue Marine Mielno prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Systemu, który jest administrowany przez firmę Bookassist Polska Sp z o.o., Os. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków, Polska (KRS 0000753036)

Sprzedaż Pakietów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa, pomiędzy składającym zamówienie („Klientem“), a Blue Marine Mielno („Umowa“).

Klientem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

II. Przedmiot działalności Blue Marine Mielno

Przedmiotem działalności Blue Marine Mielno jest sprzedaż Pakietów, na które składają usługi pobytowe, gastronomiczne oraz usługi dodatkowe związane z pobytem w ośrodku Blue Marine Mielno. Dokładny zakres usług jest każdorazowo wymieniany w konkretnych ofertach Pakietów. Zakres usług oferowanych w Pakietach może ulegać zmianom w trakcje ich sprzedaży lub w związku z ograniczeniami pogodowymi lub w wyniku rozporządzeń władz centralnych oraz lokalnych lub w wyniku zdarzeń losowych takich jak np. awarie systemów wewnętrznych lub u dostawców zewnętrznych (energetyka, wodociągi itp.).

Informacje o Pakietach znajdujące się w Systemie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą Systemu, składa ofertę kupna określonego Pakietu na warunkach podanych w jego opisie.

III. Dane Klienta

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy, złożenia i realizacji zamówienia. Przez wypełnienie formularza Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia.

W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i realizację rezerwacji zamówionego Pakietu. Za prawidłowe dane uważa się podanie: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email, rodzaj pobytu oraz przewidywana godzina przyjazdu;

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przy rejestracji danych i ich aktualność podczas składania zamówienia. Blue Marine Mielno nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Administratorem danych w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt. powyżej jest Spółdzielnia Właścicieli „Blue Marine Mielno” z siedzibą w Mielnie, ul. Gen. Maczka 32, 76-032 Mielno, NIP: 669-252-29-75; KRS: 0000531673.

Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Blue Marine Mielno i przetwarzane są w zakresie potrzebnym dla realizacji zamówienia, w tym obsługi przed przyjazdowej, pobytowej i post wyjazdowej oraz wystawienia faktury, a także prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. Nr 1000). Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem.

Zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zamówienia lub następnie aktualizowany w trakcie korzystania z Systemu, informacji handlowych od Blue Marine Mielno.

IV. Realizacja zamówienia.

Zamówienie w Systemie dokonuje się za pomocą formularza zamówieniowego, zwanego dalej Rezerwacją

Rezerwacje można zgłaszać w Systemie przez całą dobę poprzez przejście konkretnych kroków:

Krok 1 – wybór terminu przyjazdu i wyjazdu oraz wskazanie ile osób dorosłych i ile dzieci oraz w jakim wieku będzie korzystało z usług Blue Marine Mielno w ramach rezerwowanego Pakietu.

Krok 2 – wpisanie określonego kodu rabatowego, jeżeli Klient go posiada

Krok 3 – wybór konkretnej oferty pobytowej dostępnej w zakresie wskazanych dat pobytu oraz liczby wskazanych osób

Krok 4 – wybór rodzaju pokoju dostępnego w ramach w zakresie wskazanych dat, liczby wskazanych osób oraz wybranej oferty

Krok 5 – wybór, o ile takie są dostępne, dodatkowych usług i świadczeń realizowanych przez Blue Marine Mielno

Krok 6 – uzupełnienie danych niezbędnych do dokonania rezerwacji – podanie danych wymaganych i opcjonalnych wskazanych na formularzu oraz potwierdzenie znajomości regulaminów i polityk

Krok 7 – dokonanie zapłaty zaliczki w systemie płatności jeżeli zakończenie procesu rezerwacji wymaga takiej zapłaty

Umowę między Klientem a Blue Marine Mielno uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Blue Marine Mielno potwierdzi Klientowi, że Rezerwacja została potwierdzona poprzez przesyłanie na podany w formularzu adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.

Klient może skorzystać z promocji w postaci kodów rabatowych określonych osobnym regulaminem.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż w związku ze stanem epidemii COVID-19 sposób podawania posiłków oraz możliwości korzystania z dodatkowych atrakcji w obiekcie jest na bieżąco regulowany obowiązującymi w trakcie pobytu przepisami i rekomendacjami administracyjnymi. Nabywając jakikolwiek Pakiet Klient przyjmuje do wiadomości, iż zmiany jego zawartości wynikające z adaptacji oferty do obowiązujących przepisów sanitarnych NIE mogą być podstawą do roszczenia o odszkodowanie od Blue Marine Mielno (w szczególności, w takich wypadkach nie mają zastosowania tzw. Tabele Frankfurckie)

Możliwości modyfikacji lub anulacji rezerwacji określają warunki każdorazowo opisane w treści oferty. Jeżeli indywidualne warunki oferty umożliwiają dokonanie modyfikacji lub anulacji Rezerwacji, chęć skorzystania z prawa do dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji Klient każdorazowo powinien zgłosić bezpośrednio do Recepcji Blue Marine Mielno telefonicznie (530-144-511) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (recepcja@bluemarine.pl). W zgłoszeniu należy podać termin rezerwacji, nazwisko osoby na którą była założona rezerwacja oraz numer rezerwacji.

V. Ceny i płatności

Wszystkie ceny podane w Systemie są podawane w polskich złotych lub są przeliczane z PLN na EUR lub USD po kursie określanym przez administratora systemu. Ceny prezentowane w systemie są cenami brutto zawierającymi aktualnie obowiązujący podatek VAT.

Blue Marine Mielno zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w Systemie bez wcześniejszego uprzedzenia Klienta. Zmiana cen nie dotyczy Rezerwacji już potwierdzonych.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest system Przelewy24 (PayPro SA).

Możliwe są następujące formy płatności:

1. Płatność kartą płatniczą, kartą kredytową, BLIK’iem, przelewem oraz innymi systemami płatności on-line aktualnie dostępnymi za pośrednictwem portalu Przelewy24.

2. Płatność za pośrednictwem Polskiego Bonu Turystycznego („PBT”) – możliwa jedynie w przypadkach spełniających zasady określone w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. 2020 poz. 1262). Płatność PBT jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem pracownika recepcji Blue Marine Mielno – wymagany jest kontakt telefoniczny lub osobisty.

3. Gotówką – bezpośrednio w kasie Blue Marine Mielno prowadzonej przez Recepcję zlokalizowana w Mielnie, przy ul. Gen. Maczka 32

Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną karta płatnicza lub PBT tj. wyłącznie uprawnieni posiadacze karty lub dysponenci PBT. Jakiekolwiek przypadki nadużyć wykryte przez Blue Marine Mielno będą zgłaszane właściwym organom ścigania. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Blue Marine Mielno dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub dokona zwrotu gotówką. O sposobie rozliczenia zwrotu środków za anulowana transakcję decyduje Blue Marine Mielno.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pośrednictwem PBT Blue Marine Mielno dokonana zwrotu na rachunek bankowy, którego dysponentem jest Polska Organizacja Turystyczna ze wskazaniem w opisie przelewu nr identyfikacyjnego PBT, z którego zwracana płatność była uprzednia pobrana. Blue Marine Mielno nie bierze odpowiedzialności za proces uznania rachunku PBT przez ZUS wynikający ze zwrotu środków.

W przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem lub płatności elektronicznej, czas przetwarzania Rezerwacji i wysłania potwierdzenia do Klienta jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.

VI. Postępowanie reklamacyjne

Klienci mają prawo składać Blue Marine Mielno reklamacje dotyczące samej rezerwacji, przebiegu realizacji zakupionych Pakietów, jak również usług przewidzianych Regulaminem.

Reklamacje należy składać na bezpośrednio w recepcji Blue Marine Mielno lub przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@bluemarine.pl

Reklamacja powinna być w formie pisemnej i zawierać: imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail oraz datę złożenia i numer Rezerwacji oraz opis zastrzeżeń.

Blue Marine Mielno ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania Reklamacji Klienta. Blue Marine Mielno zawiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.

VIII. Prawa autorskie

Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się w Systemie bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli autorskich praw majątkowych. Osoby, które naruszą powyższe postanowienie będą pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej i karnej.

IX. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie dnia 12.02.2021 roku.

Do Regulaminu oraz do Umowy stosuje się prawo polskie.

Regulamin dostępny jest w Systemie, na stronie internetowej: www.bluemarine.pl

W sprawach nieregulowanych przez Regulamin stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr. 16, poz. 93 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141. poz. 1176 z późn, zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Blue Marine Mielno a Klientem poddane zostaje sądom powszechnym miejscowo właściwym dla siedziby Blue Marine Mielno.

Bon turystyczny
Bon turystyczny Bezpieczne miejsce<br> dla rodziny

Bon turystyczny

opłać swój pobyt w Blue Marine Mielno Bonem Turystycznym

Bezpieczne miejsce
dla rodziny

zobacz zasady bezpieczeństwa

Oferty


Dobrze wiedzieć

hotel

100 m od plaży

hotel

Duże pokoje dla rodzin z dziećmi

hotel

Basen z brodzikiem & SPA

hotel

Bezpłatne WiFi

hotel

Płatność Polskim Bonem Turystycznym

hotel

Certyfikat bezpieczeństwa COVID-19

Dowiedz się wiecej

Unikalna lokalizacja

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 1

Morze atrakcji dla rodziny

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 2

Pyszne i urozmaicone jedzenie

Blue Marine Mielno | Mielno | 3 powody aby wybrać Nasz Hotel - 3